Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ερωτήσεις στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 2 Σεπ 2013 - Μέρος Α
Ερωτήσεις-αναζήτηση στοιχείων προς τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου και τους ανά θέμα αρμόδιους Αντιδημάρχους μπορούν να κάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 3 του Ν. 3852/10. Επίσης και κατά το άρθρο 4 του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου (απόφαση ΔΣ 167/2011 και  ΑΔΑ:4Α8ΞΩ16-ΝΗΛ), το οποίο αναφέρει:
«... Στη συνέχεια  λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων ή  Εκπρόσωποι  Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται  θέματα της  αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας), προκειμένου  να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.  Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.» . Πολλές από αυτές τις ερωτήσεις τις έχω κάνει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις και δεν πήρα απαντήσεις. Σας επισημαίνω και τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκαν ώστε να το διασταυρώσετε από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.


1.    Ερώτηση στη συνεδρίαση της 28-8-2012 και της 24-10-2012 και της 27-11-2012  :
 Σύμφωνα με τον Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α΄αρ.φ.85) και το άρθρο 2 , τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των ΟΤΑ είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων κατοίκων. Ιδρύονται με απόφαση ΔΣ που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Τη λειτουργία τους εποπτεύει Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά οι δημοτικές παρατάξεις. Η Επιτροπή Διαχείρισης είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή (O.E.) έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Ο.Ε. εγκρίνει τον απολογισμό και αναρτά την απόφαση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή ερωτάται για κάτι πολύ απλό: Πότε θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον νόμο;

2.    Ερώτηση στη συνεδρίαση της 28-8-2012 και της 27-11-2012: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδιοι μεταξύ των άλλων και για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης –πιάτσες- των ΤΑΞΙ. Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και τον Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) τα εμπλεκόμενα όργανα των Δήμων για την χωροθέτηση τέτοιων χώρων στάθμευσης είναι κατά σειρά το Τοπικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που γνωμοδοτούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ληφθεί απόφαση. Στη Πλατεία Πλαστήρα Ραφήνας, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε, αλλαγή της «πιάτσας» των ΤΑΞΙ που είχε καθορισθεί στην αρχή της οδού Β. Παύλου και μεταφέρθηκε απέναντι της προϋπάρχουσας και προς το κέντρο της πλατείας. Ας σημειωθεί ότι οι πινακίδες σήμανσης της «πιάτσας» δεν μεταφέρθηκαν πράγμα που προκαλεί σύγχυση στους οδηγούς που αναζητούν θέση στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Ταυτόχρονα σύμφωνα με καταγγελίες μόνιμων κατοίκων στο συγκεκριμένο σημείο της νέας «πιάτσας», που μέχρι πριν οι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης του Δήμου στάθμευαν ελεύθερα, η Τροχαία μοιράζει κλήσεις και προχωρά σε αφαίρεση  πινακίδων κυκλοφορίας. Η πρόχειρη μάλιστα κίτρινη διαγράμμιση, όπως πληροφορούμαι,  έγινε από υπάλληλο του Δήμου μας. Σύμφωνα με ποια νόμιμη διαδικασία δώσατε την έγκριση σας για την παραπάνω μεταφορά κ. Δήμαρχε;

3.    Ερώτηση στη συνεδρίαση της 27-11-2012: Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 αλλά και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων που μετέχουν στις συνεδριάσεις, πρέπει να λαμβάνουν γνώση για τα θέματα που συζητούνται. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι η φωτοτυπική αναπαραγωγή πληθώρας εγγράφων από το φάκελο του Συμβουλίου με αποτέλεσμα την σπατάλη χρόνου των συναδέλφων και των αναλωσίμων του Δήμου.
     Με δεδομένο ότι τα περισσότερα θέματα που παραδίδονται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου βρίσκονται ηλεκτρονικά αποθηκευμένα στους υπολογιστές των κατά περίπτωση αρμόδιων υπαλλήλων ή αιρετών, προτείνω για την ταχύτερη και οικονομικότερη πληροφόρηση μας την ηλεκτρονική αποστολή των εισηγήσεων και των απαραίτητων εγγράφων στους Δημοτικούς Συμβούλους που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση.